10 กันยายน 2019 คำสั่งลา

มีคำเขียนไว้ พระคริสต์จะต้องทนทุกข์ และวันที่สามพระองค์จะทรงคืนชีพ

ถอดความจาก ลูกา 24:46

luke24Mobilev46-47re