10 กุมภาพันธ์ 2019 ยุคแรกจนยุคสุดท้าย

องค์ทรงธรรมผู้ดำรงนิรันดร์

อยู่มาตั้งแต่ยุคแรกจนยุคสุดท้าย

เราคือผู้นั้น

ขยายความจากอิสยาห์ 41:4

Namesof-GFeb1019Is41-4