10 ธันวาคม 2015 เรื่องนี้ ไม่อยากฟัง

เปาโลพูดเรื่องความชอบธรรม  การควบคุมตัวเอง และการพิพากษา  

ถอดความจาก กิจการ 23:25
Daily2015_12_-10act24-25-27