10 ธันวาคม 2016

เธอได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว

ด้วยการเชื่อฟังความจริง

ถอดความจาก 1 เปโตร 1:22

IMG_6515

ภาพวาดโดย ภัทรธิรา จันทร์ทรง