10 ธันวาคม 2018 เชิญให้เป็น

เพราะพวกเขาจะเชิญเจ้าตอบแทน เท่ากับเจ้าได้รับตอบแทนแล้ว

ถอดความจากลูกา 14:12
mobile-Luke-14-12