10 พฤศจิกายน 2015 พยานคนใหม่

ท่านจะเป็นพยานเรื่องพระองค์ให้กับทุกคน   

 ถอดความจากกิจการ 22: 15

Daily2015_11_-10act22-14-16