10 มกราคม 2018 กลับใจเป็นอย่างไร?

จงเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อพิสูจน์ว่า ตนเองกลับใจแล้ว

ถอดความจาก ลูกา 3:8

luke3 7-8