10 มิถุนายน 2016 ยกย่องทั้งสอง

คนที่ไม่ยกย่องพระบุตรก็ไม่ได้ยกย่องพระบิดาผู้ส่งพระบุตรมา

ถอดความจาก ยอห์น 5:23

john-5-23-Daily2016_6_10