10 มิถุนายน 2017 ทั้งมี ทั้งขาด

ข้าพเจ้ารู้จักทั้งความขาดแคลน และอุดมสมบูรณ์

ถอดความจาก ฟีลิปปี 4:12

IMG_6776