10 มีนาคม 2019 องค์จอมเจ้านาย

“โอพระยาห์เวห์ จอมเจ้านาย ข้าฯ จะแน่ใจได้อย่างไรว่า

ข้าฯ จะได้ ครอบครองแผ่นดินนี้?”

ถอดความจาก ปฐมกาล 15:7-8

Namesof-G.Mar1019 Gen 15-7-8 re