11 กันยายน 2015 สวมรอย

“ในพระนามพระเยซู ที่เปาโลประกาศ 
ข้าสั่งให้เจ้าออกมา”

ถอดความจาก กิจการ 19:13
Daily2015_9_-11act19-13-14