11 กันยายน 2016 พระเยซูทรงเป็นความสว่าง

พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง  ในพระองค์ไม่มีความมืดเลย…

ถอดความจาก 1 ยอห์น 1:5