11 กันยายน 2019 รอรับฤทธิ์

เรากำลังจะส่งผู้ที่พระเจ้าทรงสัญญามาเหนือเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 24:48

luke24Mobilev48-49