11 กุมภาพันธ์ 2019 ขอความเมตตา

ท่านเยซู ขอโปรดเมตตาพวกเราด้วย

ถอดความจาก ลูกา 17:13

mobileluke17v11-13