11 ธันวาคม 2017 ถวายแด่พระเจ้า

บุตรชายหัวปีทุกคน  ต้องถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 2:23

Luke2 22-24