11 พฤษภาคม 2016 นมัสการผู้ที่รู้จัก

   แต่เรานมัสการผู้ที่เรารู้จัก

 ถอดความจาก ยอห์น 4:22

john-4-21-22-Daily2016_5_11 (1)