11 พฤษภาคม 2017 เห็นและเชื่อ

ศิษย์คนที่มาถึงก่อน ตามเข้าไป เข้าได้เห็น และเชื่อ!

ถอดความจาก ยอห์น 20:8

john-20-6-10-Daily2017_5_11