11 พฤษภาคม 2018 อย่าร้องไห้

เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นเข้า ทรงสงสารนาง ตรัสว่า “อย่าร้องไห้ไปเลย”

ถอดความจากลูกา 7:12-13

Luke7-12-13re