11 พฤษภาคม 2019 เอล เอลโยน พระเจ้าสูงสุด

พระยาห์เวห์ทรงเปล่งเสียงคำรนจากสวรรค์

องค์ผู้สูงสุดเปล่งทรงเปล่งพระสุรเสียงให้ได้ยิน

ถอดความจาก 2 ซามูเอล 22:14

Namesof-G-May1119-2-Sam-22-13re