11 มกราคม 2016 พระผู้ช่วย

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเป็นผู้ช่วยจากพระบิดาที่ทรงมาในนามของเรา

ถอดความจากยอห์น 14:25

john14-25-26-Daily2017_1_11