11 มกราคม 2018 เปรียบคนกับต้นไม้

ต้นทุกต้นที่ไม่ให้ผลดีจะถูกโค่น

ถอดความจาก ลูกา 3:9

Luke3 9M