11 มิถุนายน 2015 สู้ต่อ

เปาโลลุกขึ้นและเดินเข้าไปในเมืองลิสตรา

ถอดความจาก กิจการ 14:20

Daily2015_6_11-1