11 มิถุนายน 2017 พระเจ้านั้นซื่อตรงและมั่นคง

ความซื่อตรงของพระเจ้าดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์

พระองค์ทรงสร้างแผ่นดิน และมันก็ยังก็ยังดำรงอยู่

ถอดความจาก สดุดี 119:90