11 สิงหาคม 2015 ไม่รู้จัก

ข้าพบแท่นบูชาที่สลักคำว่า “แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก”

ถอดความจาก กิจการ 17:23Daily2015_8_11act17-22-23