11 เมษายน 2016 นึกขึ้นได้

สาวกนึกถึงสิ่งที่พระเยซูตรัส เมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว

ถอดความจาก ยอห์น 2:22

john-2-21-22-Daily2016_4_11