12 กรกฎาคม 2015 สรรเสริญพระเจ้า

ปากของฉันจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

ให้ทุกชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างมานั้น

สรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ชั่วนิรันดร์

ถอดความจาก สดุดี 146:21

https://www.youtube.com/watch?v=mjQ-hIUVgrY