12 กรกฎาคม 2016 อาหารจากสวรรค์

 อาหารจากพระเจ้านั้น คือผู้ที่ลงมาจากสวรรค์ และให้ชีวิตกับโลกนี้

ถอดความจาก ยอห์น 6:33

john-6-32-34-Daily2016_7_12