12 กุมภาพันธ์ 2017 พระผู้ทรงเริ่มงานดีๆ

พระเจ้า ผู้ทรงเริ่มงานดี ๆ ในชีวิตของเธอ

จะทรงทำให้สำเร็จ จนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ 

ถอดความจาก ฟิลิปปี 1:6