12 กุมภาพันธ์ 2019 เชื่อ=หาย

เมื่อพวกเขาเดินไปนั้น ก็หายสะอาดทันที

ถอดความจากลูกา 17:14

mobileluke17v14