12 ตุลาคม 2015 คำลา

ให้ท่านใส่ใจดูแลคริสตจักรของพระเจ้า

ที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิต

ถอดความจาก กิจการ 20:28

Daily2015_9_-12act20-26-28