12 ตุลาคม 2017 คืนดีแล้ว

บัดนี้ โปรดให้คืนดีกับพระองค์

โดยร่างกายที่ตายของพระเยซู

ถอดความจากโคโลสี 1:22

col-1-1-21-22-Daily-2017-10-13