12 ธันวาคม 2017 คนที่มีพระวิญญาณ

พระวิญญาณสถิตอยู่กับสิเมโอน

ถอดความจาก ลูกา 2:25

Luke 2 25

เวลาเรามาเชื่อพระเจ้า วางใจพระองค์ ติดตามพระองค์  เราก็จะมีพระวิญญาณสถิตอยู่ด้วยเหมือนสิเมโอน