12 พฤศจิกายน 2018 อย่าคิดผิดไป

หากพวกเจ้าไม่กลับใจ  เจ้าจะพินาศเหมือนกัน

ถอดความจากลูกา 13:3

Mobile-Luke-13-1-3re