12 พฤษภาคม 2016 นมัสการถูกต้อง

คนที่นมัสการพระองค์จึงต้องนมัสการด้วย วิญญาณและความจริง

ถอดความจาก ยอห์น 4:24

john-4-23-24-Daily2016_5_12