12 มกราคม 2016 เตือนล่วงหน้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า การเดินทางครั้งนี้จะลำบาก เสียหายมาก

ถอดความจากกิจการ 27:10

Daily2016_1_-12act27-9-12