12 มกราคม 2018 ต้นไม้ดี? เลว?

ถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องทำอย่างไร?

ถอดความจาก ยอห์น 3:10

luke3 10-13M