12 มกราคม 2019 พระผู้สร้างผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 1

ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และโลก

ถอดความจาก ปฐมกาล1:1

Namesof-GGen1v1-2