12 มิถุนายน 2016 เพลงนมัสการเนปาล

คนชั่วอายุหนึ่ง จะสรรเสริญราชกิจของพระเจ้าให้คนอีกรุ่นหนึ่งฟัง

ถอดความจาก สดุดี 145:4