12 มิถุนายน 2018 มารดาและน้อง

มารดา และน้องของเรา

คือคนที่ได้ยินพระคำของพระเจ้าและทำตาม

ถอดความจาก ลูกา 19:21

Luke-8-19-21