12 มีนาคม 2017 พระเจ้า ยิ่งใหญ่ที่สุด

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า  ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

ทรงเป็นกษัตริย์เหนือเทพทั้งหลาย

ถอดความจาก สดุดี 95:3