12 เมษายน 2015 จะถูกรับขึ้นไป

จากนั้น พวกเราที่ยังมีชีวิตและหลงเหลืออยู่ 

จะถูกรับขึ้นไปในเมฆ พร้อมกับคนเหล่านั้น 

ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 4:17