13 กรกฎาคม 2019 องค์ยาห์เวห์ราฟา

กลับมาเถิด เหล่าคนที่ไม่ซื่อสัตย์

เราจะรักษาเจ้าจากการหลงผิด

ถอดความจาก เยเรมีย์ 3:22

Yahweh-Nissijuly1319-Jer3-22