13 กันยายน 2019 เริ่มต้นยุคแห่งพระวิญญาณ

พวกเขามักจะไปอยู่กันที่พระวิหาร

และถวายพระพรแด่พระเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 24:53
luke24Mobilev52-53