13 กุมภาพันธ์ 2018 เจตนาฆาตกรรม

แต่พระเยซูทรงเดินฝ่าคนออกไปตามทางของพระองค์

ถอดความจากลูกา 4:30

Luke4-28-30