13 ตุลาคม 2019 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

ใครล่ะ คือกษัตริย์องค์นี้ ? พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ คือกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ!

ถอดความจาก สดุดี 24:9-10

hostPs24-9-10re