13 ธันวาคม 2017 บอกไว้ก่อน

พระวิญญาณของพระเจ้าทรงบอกสิโมโอน….

ถอดความจาก ลูกา 2:26

Luke2 26

 

สิเมโอนเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเจ้า  เขาคุยกับพระองค์ทุกวัน   เวลาพระเจ้าตรัสอะไรเขาจึงได้ยิน และเชื่อ และรอคอย

เราเอง… เมื่อมาพบพระเจ้า  บางทีอยู่ใกล้พระองค์ บางทีลืมพระองค์ไป เราจึงไม่ได้ยินเสียงที่พระเจ้าทรงบอก ไม่ได้ฟัง

ให้ดี ๆ    อยากได้ยิน ได้เข้าใจ  ก็ต้องอยู่ใกล้พระองค์ทุกวัน