13 ธันวาคม 2018 ข้อแก้ตัว

ข้าเพื่งซื้อที่นา  …. ข้าพึ่งซื้อวัว….ข้าเพิ่งแต่งงาน

ถอดความจากบางตอนของ ลูกา 14:18-20

 

mobile-Luke-14-18-20