13 พฤศจิกายน 2016 ถวายพระพร

จิตใจของฉัน  จงถวายพระพรแด่พระเจ้า

และทั้งสิ้นภายในฉัน จงถวายพระพรแด่

พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์

ถอดความจาก สดุดี 103:1