13 พฤษภาคม 2015 ธรรมเนียมยิว

หากท่านมีคำหนุนใจให้กับผู้คนในนี้  ขอเชิญท่านกล่าวเถิด

ถอดความจาก กิจการ 13:15

 

Daily2015_5_13