13 พฤษภาคม 2019 ใครถูกลงโทษหนักสุด?

คนแบบนี้ จะถูกลงโทษหนักที่สุด!

ถอดความจาก ลูกา 20:47
Lukemobile20v45-47